Thanh toán cuối tháng

Từ ngày
Đến ngày
# STT Mã bảng kê Tổng cước Ngày tạo Nhân viên tạo tạo Trạng thái